steins belang facebook steins belang twitter steins belang linkedin steins belang youtube steins belang email steins belang formulier

Spoed Overleg Vergunningenbeleid

Onderstaande brief over het vergunningenbeleid in onze gemeente is goed ontvangen. Burgemeester Leurs heeft, mede naar aanleiding van onze brief, spoedoverleg gevoerd met betrokken partijen. Het resultaat stemt tevreden. De frustratie over de gevoerde procedure blijft.

Daarom willen wij inzage in een aantal vergunning aanvragen. Ook de door de burgemeester genoemde evaluatie zien wij met belangstelling tegemoet met slechts één doel: de procedure verbeteren en proberen situaties in de toekomst te voorkomen.

Graad Coumans.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex artikel 155 1e lid Gemeentewet en artikel 39 RvO

Onderwerp: Vergunningenbeleid evenementen.

Stein, 18 mei 2017

Geacht College,

Meerdere raadsfracties uit onze raad, waaronder ook Steins Belang, worden geconfronteerd met klachten over vergunning verlening voor evenementen. De problematiek speelt heel specifiek daar, waar verzoeken voor het plaatsen van een feesttent aan de orde zijn.

Vergunning aanvragers gaan er van uit dat zij een tent huren welke aan de Nederlandse veiligheid eisen voldoet terwijl de gemeentelijke beoordelaar een andere mening is toegedaan, dan wel twijfelt met betrekking tot de veiligheid en/of constructie vereisten.

Aanvullend onderzoek is in sommige gevallen nodig om voor een tweede maal aan te tonen dat de gehuurde feesttent aan de in Nederland geldende veiligheid eisen voldoet.

De aanvragers van vergunningen zijn van mening dat de beoordelaar van de constructie- en veiligheid eisen hen opzadelt met onnodige bureaucratie en extra kosten. Ook worden de vergunningen daardoor te laat toegekend, waar door organisatoren in tijdnood komen.

In het kader hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college:

 1. Herkent u de hierboven omschreven problematiek?
 2. Wij willen graag inzage in alle documenten welke met de laatste 4 vergunning aanvragen, van aanvraag tot vergunning verlening, te maken hebben (aanvragen waar feesttenten mee gemoeid zijn)
 3. Per vergunning aanvraag willen wij inzicht in de (vermeende) obstakels welke zich hebben voorgedaan.
 4. Wat waren de eventuele tekortkomingen per ingediende aanvraag?
 5. Wat hebben de aanvragers tijdens de procedure aan extra en nieuwe gegevens moeten aanleveren?
 6. Hebben die verzoeken om extra informatie m.b.t. de veiligheid eisen en de constructie geleid tot nieuwe inzichten?
 7. Worden de veiligheid eisen getoetst door medewerkers uit onze organisatie of wordt deze expertise elders ingehuurd?
 8. Is het college er van overtuigd dat door de gemeente voldoende kennis ingezet wordt om een juiste, verantwoorde en objectieve beoordeling van aanvragen te kunnen doen?

In afwachting van uw antwoord,

Namens fractie Steins Belang,

Graad Coumans, fractievoorzitter

Afdrukken


Laatste Nieuws

 • Standaard
 • Titel
 • Datum
 • Willekeurig
 • Onderwerp: Vragen multifunctionele sportaccommodatie 2.0. n.a.v. van Uw brief d.d.
  Lees verder
 • Bijgevoegd de brief met antwoorden met betrekking tot MISA 2.0
  Lees verder
 • Inhoudelijke brief Steins Belang inzake de jaarrekening 2019 en begrotingen.Geachte
  Lees verder
 • Naar aanleiding van het Verslag Raadsconferentie Beheersmaatregelen/Ombuigingen van 6 oktober
  Lees verder
 • Steins Belang stelt schriftelijke vragen over de chemokar in verband
  Lees verder